Obchodní podmínky


Smluvní strany


Poskytovatel:

Ing. Stanislav Jílek, IČO: 06737471, se sídlem Zvole 174, 789 01 Zábřeh na Moravě (kontakt)
(dále jen "Poskytovatel")


Uživatel:

Jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která si objednala od Poskytovatele službu.
(dále jen "Uživatel")Základní ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele vzniklé na základě licenční smlouvy k poskytnutému kódu pro Google Apps Script přes webovou aplikaci Poskytovatele.Uzavření smlouvy


 • Předmětem smlouvy je poskytnutí kódu pro Google Apps Script. Poskytnutý kód slouží k importování nákladových dat do Google Analytics.
 • Kód pro Google Apps Script je poskytnutý přes webovou aplikaci Poskytovatele.
 • Licenční smlouva na poskytnutý kód mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavřena okamžikem uhrazení ročního poplatku ze strany Uživatele a poskytnutím produktového klíče ze strany Poskytovatele.Licence


 • Poskytovatel uděluje Uživateli časově omezenou, nevýhradní a nepřenositelnou licenci k užívání poskytnutého kódu.
 • Uživatel není oprávněn poskytnutý kód dále volně šířit.
 • Poskytovatel má právo ukončit tuto smlouvu v případě porušení smluvních a licenčních podmínek Uživatelem.
 • Uživatel má právo ukončit tuto smlouvu v případě porušení smluvních a licenčních podmínek Poskytovatelem.
 • Uživatel po ukončení smlouvy nemá nárok na vrácení poplatku ani jeho části.Cena


 • Cena za poskytnutý kód je uvedena v ceníku na adrese cost-import.cz/cenik/ a odvíjí se od počtu zvolených modulů.
 • Roční poplatek je splatný předem. Platba je možná po vystavení faktury převodem na účet Poskytovatele.
 • Při neuhrazení ročního poplatku dochází k pozastavení poskytnutého kódu až do doby, dokud není roční poplatek uhrazen.Vyloučení odpovědnosti


 • Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k funkčnosti poskytnutého kódu Uživatelům.
 • Poskytnutý kód je dostupný pouze přes rozhraní, které Poskytovatel pro poskytnutí kódu zvolil. Uživatel není oprávněn přistupovat k poskytnutému kódu jinými způsoby.
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby ani výpadky ve spojení s platformami třetích stran.
 • Uživatel bere na vědomí, že poskytnutý kód nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele.
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti nebo v důsledku používání poskytnutého kódu.Bezpečnost


 • Uživatelovi přístupové údaje jsou uloženy ve spreadsheetu na jeho Google disku, který s Poskytovatelem nesdílí a Poskytovatel do něj nemá přístup. Záleží pouze na Uživateli, s kým tento spreadsheet sdílí a jak silně je jeho Google účet zabezpečený.
 • Poskytnutý kód Uživatelovi přístupové údaje nikam neukládá. Použije je pouze k přihlášení do reklamních systémů k získání nákladových dat. Celý proces probíhá pod Uživatelovým Google účtem přes Apps Script na Google serveru.
 • Uživatelovi fakturační údaje slouží pouze pro vystavení faktury.


Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021.

Poskytovatel si do budoucna vyhrazuje právo na změnu licenčních podmínek. Tyto změny je povinen ohlásit Uživateli.