Obchodní podmínky


Smluvní strany


Poskytovatel:

Ing. Stanislav Jílek, IČO: 06737471, se sídlem Zvole 174, 789 01 Zábřeh na Moravě (kontakt)
(dále jen "Poskytovatel")


Uživatel:

Jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která si objednala od Poskytovatele službu.
(dále jen "Uživatel")Základní ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele vzniklé na základě licenční smlouvy k poskytnutému kódu pro Google Apps Script přes webovou aplikaci Poskytovatele.Uzavření smlouvy


 • Předmětem smlouvy je poskytnutí kódu pro Google Apps Script. Poskytnutý kód slouží k importování nákladových dat do Google Sheets a Universal Analytics 360.
 • Kód pro Google Apps Script je poskytnutý přes webovou aplikaci Poskytovatele.
 • Licenční smlouva na poskytnutý kód mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavřena okamžikem uhrazení poplatku ze strany Uživatele a poskytnutím produktového klíče ze strany Poskytovatele.Licence


 • Poskytovatel uděluje Uživateli časově omezenou, nevýhradní a nepřenositelnou licenci k užívání poskytnutého kódu.
 • Uživatel není oprávněn poskytnutý kód dále volně šířit.
 • Poskytovatel má právo ukončit tuto smlouvu v případě porušení smluvních a licenčních podmínek Uživatelem.
 • Uživatel má právo ukončit tuto smlouvu v případě porušení smluvních a licenčních podmínek Poskytovatelem.
 • Uživatel po ukončení smlouvy nemá nárok na vrácení poplatku ani jeho části.Cena


 • Cena za poskytnutý kód je uvedena v ceníku na adrese cost-import.cz/cenik/ a odvíjí se od počtu zvolených modulů.
 • Poplatek je splatný předem. Platba je možná po vystavení faktury převodem na účet Poskytovatele.
 • Při neuhrazení poplatku dochází k pozastavení poskytnutého kódu až do doby, dokud není poplatek uhrazen.Vyloučení odpovědnosti


 • Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k funkčnosti poskytnutého kódu Uživatelům.
 • Poskytnutý kód je dostupný pouze přes rozhraní, které Poskytovatel pro poskytnutí kódu zvolil. Uživatel není oprávněn přistupovat k poskytnutému kódu jinými způsoby.
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby ani výpadky ve spojení s platformami třetích stran.
 • Uživatel bere na vědomí, že poskytnutý kód nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele.
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti nebo v důsledku používání poskytnutého kódu.Bezpečnost


 • Uživatelovi přístupové údaje jsou uloženy ve spreadsheetu na jeho Google disku, který s Poskytovatelem nesdílí a Poskytovatel do něj nemá přístup. Záleží pouze na Uživateli, s kým tento spreadsheet sdílí a jak silně je jeho Google účet zabezpečený.
 • Poskytnutý kód Uživatelovi přístupové údaje nikam neukládá. Použije je pouze k přihlášení do reklamních systémů k získání nákladových dat. Celý proces probíhá pod Uživatelovým Google účtem přes Apps Script na Google serveru.
 • Zásady ochrany osobních údajů.


Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021.

Poskytovatel si do budoucna vyhrazuje právo na změnu licenčních podmínek. Tyto změny je povinen ohlásit Uživateli.